Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályai

2014.03.25 15:11

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelezővé tette a zálogjog, a tulajdonjog fenntartással történő eladás, a faktoring- és a pénzügyi lízingszerződések bejegyzését a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (Hbny.). A Hbny. új jogintézmény a magyar jogrendszerben, célja, hogy az előzőekben felsorolt hitelbiztosítékokról nyilvántartást vezessen, olyan módon, hogy ahhoz bárki ingyenesen, elektronikus úton hozzáférhessen és információt szerezhessen az adott hitelbiztosíték kötelezettjéről. Fontos kitétel ezzel kapcsolatban, hogy az adott hitelbiztosíték érvényeségi kelléke a Hbny.-ba való bejegyzés. A Hbny. részletes szabályait a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (Hbnyr.) tartalmazza. A Hbnyr. fontosabb rendelkezéseit az alábbiakban ismertetnénk:

 

A Hbny.-t a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) működteti, amely a hivatalos oldalán (https://hbny.mokk.hu/#x) felhasználói szabályzatában részletezi a felhasználás feltételeit a regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára. A nyilvántartás működése több lépcsőben kerül beindításra.

A Hbnyr. rendelkezése szerint 2014. március 23-ig egyelőre csak a regisztrációra és az azonossági nyilatkozat megtételére van lehetőség. Felhasználóként való regisztrációját a kérelmező az erre szolgáló honlapon kezdeményezheti, ha rendelkezik elektronikus aláírással. Az a kérelmező aki nem rendelkezik elektronikus aláírással bármely közjegyzőnél személyesen kezdeményezheti a regisztrációját. Mindkét esetben a kérelmezőnek meg kell adnia személyesen adatait, és nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról. A regisztráció nélkülözhetetlen mozzanata az azonossági nyilatkozat megtétele, amelynek hiányában a regisztráció nem tekinthető érvényesnek. Erre a kérelmezőnek 15 munkanap áll rendelkezésére a regisztrációs kérelmének benyújtásától számítva, amelyet bármely közjegyző előtt megtehet. Ha ezt elmulasztja, új kérelmet kell benyújtania a Hbnyr. értelmében. Az azonossági nyilatkozat megtételéhez rendszeresített formanyomtatvány a hivatalos oldalon érhető el.

Amennyiben a kérelmező a VFS nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, a regisztráció alkalmával közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia képviseleti jogosultságát. Az azonossági nyilatkozat megtételének költsége 6000,- Ft/óra, de legfeljebb 18.000,-Ft állandó képviselő esetében.

A következő lépcső a Hbny működésével kapcsolatban a 2014. március 24. és 2014. április 14. közötti időszak. Ez idő alatt lízingbeadói nyilatkozatot a VFS csak közjegyző előtt tehet, elektronikus úton még nem. Az erre szolgáló formanyomtatványok is a hivatalos honlapon érhetők el. A közjegyző a nyilatkozat ellenőrzését követően, megküldi annak egy digitalizált példányát a MOKK-nak további ellenőrzésre. Ha a MOKK rögzítésre alkalmasnak találja a nyilatkozatot, erről értesíti a közjegyzőt, aki annak tanúsítvánnyal ellátott egy példányát átadja a VFS nyilatkozattevője részére. A rögzített adatok lekérdezésének lehetőségét a MOKK a lízingbeadói nyilatkozat megtételét követő nap 10 órától biztosítja. A lízingbeadói nyilatkozat közjegyző előtti rögzítésének költsége 6000,- Ft/óra, de legfeljebb 18.000,- Ft. Viszont, a Hbnyr. idevonatkozó rendelkezése alapján 2014. április 14-ig a lízingbeadói nyilatkozat tétele mentes az előzőekben ismertetett költség megfizetése alól. A Hbny-ből való lekérdezés ingyenes, amint azt már a bevezetőnkben is jeleztük. A lekérdezés ugyancsak a második lépcsőtől kezdve, azaz 2014. március 24.-től lesz lehetséges.

A Hbnyr. szerint 2014. április 14-től már elektronikus formában is lehet lízingbeadói nyilatkozatokat tenni a hivatalos honlapon. Az elektronikus úton megtett nyilatkozatok költsége magasabb – 7.000,- Ft -, mint a személyesen, közjegyző előtt tett nyilatkozatok költsége. Több gépjármű esetén ez az összeg a második gépjárműtől kezdve gépjárművenként további 3.500,- Ft.

A Hbny. hiányossága, hogy 2014. december 1-től kezdődően jelöli és teremti meg a jogalkotó a teljes körű működés feltételeit. Addig, több gépjárművet egyszerre nem is lehet bejegyeztetni egy lízingbeadói nyilatkozatban, így azok bejegyzése csak külön-külön lehetséges.