Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Új szabályok külföldiek ingatlanszerzése tárgyában

2014.10.10 09:51

A 251/2014. Kormányrendelet váltja fel a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. Kormányrendeletet. A kormányrendelet szigorúbb szabályokat állapít meg a korábbihoz képest. Így különösen, az ügyintézési határidőre; az ingatlan megszerzésére irányuló kérelem mellett benyújtandó iratok körére – bár elhagyja a korábbi a honosságot igazoló közokirati forma követelményét -, az egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég általi tulajdonszerzés, valamint a külföldi személy általi tulajdonszerzés esetében is.

Az új rendeletet kell alkalmazni a külföldi jogi vagy természetes személyek mező- és erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának megszerzése engedélyezésére. A rendelet hatálya nem terjed ki az EGT-államnak nem minősülő államban bejegyzett és magyarországi fiókteleppel rendelkező vállalkozások általi tulajdonszerzésre.
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez a kormányrendelet szerint a mellékletét képező kérelmet kell benyújtani az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. Külföldi természetes személy kérelmezőnek ehhez a mellékelni kell az érvényes úti okmányának vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványának hiteles másolatát; jogi személy esetén a Fiókteleptv. szerinti fióktelep vagy kereskedelmi képviselet 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát. Valamint, az előszerződést vagy szerződést, továbbá az ingatlan tulajdonosának a rendelet mellékletét képező nyilatkozatát az ingatlan tulajdonjogának átruházása szándékáról, és legvégül a megszerezni kívánt ingatlan 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapját.
Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tag kérelmezőnek a fentieken túl szükséges mellékelnie az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását tanúsító közokiratot, egyéni cég esetén 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát is. Külföldi természetes személynek mellékelnie kell a NAV által kiadott foglalkoztatási jogviszony igazolását, amennyiben a honossága szerinti állam nem biztosít magyar állampolgároknak, valamint a magyarországi székhelyű jogi személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást. Az előbbi esetben engedélyezik az ingatlanszerzést, ha a kérelmező Magyarországon kíván gazdasági tevékenységet folytatni, életvitelszerűen lakni, az ingatlan szükséges a gazdasági tevékenysége folyatásához, és ha az ingatlanszerzés közérdeket nem sért. Az életvitelszerű lakhatás és tevékenység folytatásának megkezdésére legfeljebb 90 napja van a kérelmező külföldinek. Utóbbi esetben akkor engedélyezik a tulajdonszerzést, ha az ingatlan megszerzésének célja közös tulajdon megszüntetése; vagy ha a kérelmező folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik Magyarországon, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban állt. Az ingatlanszerzést egyébként engedélyezni kell, ha az nem sért közérdeket vagy önkormányzati érdeket.

Közérdeksérelemnek minősül, ha kérelmező természetes személlyel szemben kiutasítás; beutazási és tartózkodási tilalom; elfogatóparancs, vagy szabadságvesztés büntetést szabtak ki, illetve ha egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból megállapítható a közérdek sérelme. Jogi személy esetén, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet adószámát a NAV felfüggesztette vagy törölte, tevékenységi korlátozás hatálya, illetve felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti eljárás alatt áll.

Önkormányzati érdeksérelemnek minősül, ha az ingatlanszerzés sérti a települési önkormányzat, vagy a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét.
Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet ingatlanszerzése esetén az ingatlanszerzés engedélyezéséről a külpolitikáért felelős miniszter dönt.
 

Ha a külföldi személy árverés útján kívánja megszerezni egy ingatlan tulajdonjogát, akkor az illetékes kormányhivatal általános, előzetes engedélyt ad ki egy, az illetékességi területén fekvő bármely ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez.
Az ügyintézési határidő 15 nap, azonban az önkormányzati érdeksérelem felőli nyilatkozatra az illetékes polgármesternek 30 napja van a megkeresését követően, és a véleménye megérkezésétől vagy a határidő eredménytelen elteltétől számított 10 napon belül kell az illetékes kormányhivatalnak határoznia az engedélyezésről.